Against Illegal Loudspeakers (Campaign)ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞതിനാൽ ബഹു. സുപ്രീംകോടതിയും ഹൈകോടതിയും നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണികൾക്കെതിരെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോലുമറിയാതെ പല രോഗങ്ങൾക്കും നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനം കാരണമാകുന്നു. നിയമവശങ്ങളും, ദോഷങ്ങളും, പരാതി നൽകേണ്ട വിധവും അറിയുക

Use of loudspeakers, in fact, affects the fundamental rights of citizens under Article 19(1)(a) of the Constitution, and observed: “No one has got the right to make other persons captive listeners. One cannot disturb others’ basic human rights and fundamental rights.”

   Section-1   
Link-1 Decibel level of Sounds, Zones and Rules (ശബ്ദ തീവ്രതയും സോണുകളും നിയമങ്ങളും)
Link-2 Trivandrum District Collector's order to implement Noise pollution Rules, 2000
തിരു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 23.9.2014 തീയതിയായ ഉത്തരവിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരവ് 1.11.2014 ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയതിൽ ഉച്ഛഭാഷിണികളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ 14.11.2014 ന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആ ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ പ്രാബല്ല്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ അസാധു ആയ ഈ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ തഹസിൽദാർമാർ അഴിമതിയിലൂടെ പലർക്കും മൈക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നവർ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകേണ്ടതാണ്.
Link-3 (a) Booklet "SOUND & NOISE" by Indian Medical Association, Page-22, 23, 24 (മലയാളം)
(b) അമിത ശബ്ദം BP യും Sugar ഉം കൂട്ടും
Link-4 (a) Environment Protection Act, 1986
(b) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 30.8.2000
(c) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 18.7.2005
(d) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 28.10.2005
(e) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 5.12.2008
Link-5 Delhi High Court issued notice to the Union of India for removal of loudspeakers from all religious structures
Link-6 UP Govt. curbs unauthorised loudspeaker use at religious places
Link-7 RTI Application and Reply from Office of the City Police Commissioner
Link-8 Kerala Gazette Extra Ordinary Notification G.O.(P) No.64/02 dtd.20.4.2002 (S.R.O.No.289/2002) Categorizing different zones to implement Noise Pollution Rules, 2000
Link-9 Conditions for Issue of Loudspeaker Licence Notification, U6-30380/2002 of DGP dated 28.11.2002
Link-10 Kerala Police Act-2011 (Page 44, Section 77)
Link-11 Fight against illegal loud-speakers in the festival season-2018
Link-12 (a) Hon. Kerala High Court in the order 235/1993 dtd. 23.10.2001 says no discrimination in the use of loudspeakers whether they are Hindu, Christian or Muslim
(b) Hon. Kerala High Court Order on WP(C) No.7195/2020
Link-13 (a) RTI Act Reply from Police reveals widespread corruption in the use of loudspeakers in places of worship 2018
(b) 2019
Link-14 Order of the Kerala State Human Rights Commission in case (H.R.M.P No.4746/2011) against loudspeakers
Link-15 മുഖ്യമന്ത്രി / ഡി.ജി.പി ക്ക് പരാതി നൽകൂ    http://cmo.kerala.gov.in  /  dgp.pol@kerala.gov.in
Link-16 നടപടിയെടുക്കാത്ത ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകൂ    https://www.vigilance.kerala.gov.in
Link-17 VIGILANCE DEPARTMENT–SET‐UP, WORKING AND PROCEDURES–REVISED ORDERS–G.O.(P) No. 65/92/Vig.
Link-18 (a) Hon. Kerala High Court Order prohibiting Horn type loudspeakers in temples under the Devaswom board.
(b) ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ RTI Act മറുപടി
Link-19 RTI Applications and Complaints
Link-20 നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പീഡനത്തിനെതിരെ സമർപ്പിക്കാവുന്ന വിവരാവകാശ അപേക്ഷയുടെ മാതൃക
Link-21 നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ, ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനം പോലീസിൽ അറിയിക്കൂ     തുണ >> Citizen Tip >> Tip Details
Link-22 2019 ലെ ഉത്സവ കാലത്തെ നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതി
Link-23 പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ പബ്ലിക് ഗ്രിവൻസ് സെല്ലിൽ പരാതി നൽകാൻ: http://www.pmindia.gov.in/en/ >> Write to the Prime Minister
Link-24 Union Minister for Women and Child Development ന് പരാതി നൽകാൻ: gandhim@sansad.nic.in
Link-25 നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനത്തിനെതിരെ SMS പരാതി അയക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റും നിയമങ്ങളും
Link-26 നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനത്തിനെതിരെ പരാതി അയക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ്
Link-27 Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 കർശനമായി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കണമെന്ന, ബഹു. കേരള ഹൈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലെ 30 Respondents നും 21.8.2019 ന് അയച്ച പരാതി
Link-28 21.8.2019 ന് 30 Respondents നും അയച്ച പരാതിയിന്മേൽ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ പകർപ്പ്
Link-29 21.8.2019 ന് 30 Respondents നും അയച്ച പരാതിയിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ/പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്ന RTI Act അപേക്ഷയുടെ മാതൃക
Link-30 സ്വൈര്യമായിരുന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ
Link-31 Letter No.A3/19/2020/Envt. dtd. 12.2.2020 from Govt. of Kerala, Environment (A) Department Says "State Government has already taken action to implement Noise Rules in Kerala”
Link-32 (a) E-petition No.8037/2019 dtd.23.12.2019 << നൽകിയ പരാതി
(b) Letter No.F1/11/2020/Home dtd.30.11.2020 from Home Dept. << എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കോളാമ്പികൾ ഇളക്കി മാറ്റുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ എല്ലാ SHO മാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ കത്ത്.
(c) നോയിസ് പൊലൂഷൻ റൂൾ 2000 നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നൽകാനുള്ള RTI അപേക്ഷ << ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുക.
(d) നോയിസ് പൊലൂഷൻ റൂൾ 2000 നടപ്പാക്കാൻ എല്ലാവരും ഇത് അധികാരികൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.
Link-33 ബഹു. കേരള ഹൈ കോടതി ഉത്തരവ് WP(C).No.15458 OF 2020(F)
Link-34 (a) ഉച്ഛഭാഷിണി അനുമതി സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിക്കാനുള്ള RTI അപേക്ഷ.
(b) ഉച്ഛഭാഷിണി അനുമതി സംബന്ധിച്ച് സമർപ്പിക്കാനുള്ള RTI അപേക്ഷ.
Link-35 സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ട് No.U1-10543/2020/PHQ dtd. 7.9.2020
Link-36 Hon. Kerala High Court Order WP(C) NO. 7261 OF 2017 dtd. 30.9.2021 to implement Noise Pollution Rules, 2000 strictly.
Link-37 (a) Complaint to Ban Nasik dhol
(b) Nasik dhol nuisance, Video
(c) Nasik dhol, Research report
(d) Nasik dhol, Reply from PHQ
(e) Devaswom Board Banned Nasik dhol
Link-38 (a) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കി സ്വഭവനങ്ങളിൽ സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച പരാതി.
(b) ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്ന് 24.5.2023 ന് ലഭിച്ച കത്ത്.
(c) സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള RTI അപേക്ഷ.

   Section-2   

Helpline: 8075303289

Police Emergency Control Room: 112
Collectorate Control Room (24x7): 1077, 0471-2730045

Phone Number/Email ID of Police: https://keralapolice.gov.in >> Contacts


ഈ ഫോർമാറ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് 112 ൽ SMS അയക്കുക
Offence: Violation of Noise Pollution Rules, 2000 / Mike Order of Police.
Action required: Confiscate the illegal Loudspeakers / Amplifier and Register Case by Dy SP / Higher Officer.
Police Station:
Place:
Event:
Date:
Time:
Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000

(1) അധികാരിയിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലം അനുവാദം വാങ്ങാതെ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
5(1) A loud speaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority.

(2) 10pm നും 6am നും ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
5 (2) A loud speaker or a public address system shall not be used at night (between 10.00 p.m. to 6.00 a.m. except in closed premises for communication within, e.g. auditoria, conference rooms, community halls and banquet halls.

(3) കോളാമ്പി ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല.
CIVIL APPEAL NO. 7131 OF 2008, Para-19(a). There will be complete ban on the use of horn type loud-speakers within city residential areas and also prohibit the use of play back of prerecorded music etc. through such horn type loudspeakers unless used with sound-limiter.

(4) നിശബ്ദ മേഖലയുടെ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
CIVIL APPEAL NO. 7131 OF 2008, Para-16, 3. Silence Zone is an area comprising not less than 100 metres around hospitals, educational institutions, courts, religious places or any other area which is declared as such by the competent authority.

Ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones as specified in the Schedule annexed to the rule which is as under:-
Area Code, Category of Area, Day Time, Night Time
A, Industrial Area, 75dB, 70dB
B, Commercial Area, 65dB, 55dB
C, Residential Area, 55dB, 45dB
D, Silence Zone, 50dB, 40dB

Environment Protection Act 1986 പ്രകാരം കുറ്റക്കാർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ >> Section-1 >> Link-4 (a)


   Section-3   

LIST THE OFFENDER
നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരം നൽകൂ

Form-1
വ്യക്തിവിവരം വെളിപ്പെടുത്തില്ല, നൽകുന്ന വിവരം സത്യമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം
Enter the code


നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ
No. F1/11/2020/Home dtd.30.11.2020 പ്രകാരം SHO നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്
# DATETIMENOISE SOURCESHOOFFENDER
43 30.03.202305:10amHorn Type LSThumba Mosque, poundkadavu, trivndrum
42 29.03.202306:20pmHorn Type LSThumba Mosque, poundkadavu, trivndrum
41 29.03.202305:10amHorn Type LSPoojappura Mosque, poojappura
40 20.03.202305:00amHorn Type LSKottarakara Kottarakara Govindha Mangalam road Bharanikkave Temple
39 09.02.202309:00pmHorn Type LSKarunagapally Plavallur Devi Temple, Kadathoor
38 09.02.202304:30pmHorn Type LSKanakakunnuDevaswom Secretary Mr Sreepal
37 11.11.202212:30pmHorn Type LSThumba Mosque, Poundkadavu Junction, Trivandrum
36 06.01.202206:00pmBox Type LSVilappilsala SNDP cherupara, Peyad
35 02.12.202105:15amHorn Type LSNattukalAdur Sri Narasimhamoorthi Temple, Bheemanad
34 01.12.202105:00amHorn Type LSMalayinkil Pallimukkku mosque
33 29.11.202105:30amHorn Type LSSouth P Stn.Eravikadu, Temple, vadackkal, Alappuzha
32 22.11.202105:00amBox Type LSSasthamkotta Varikkalil family temple (pichinattu kavu), kaliykkalazhikattu mukku, near Changanasseri smaraka grandhashala, Iverkala naduvil, Kollam
31 17.11.202105:00amBox Type LSSasthamkotta Pichanat Nagaraja Temple, Iverkala naduvil, puthanampalam-PO, Near Changanasseri smaraka grandhashala, Kaleekalazhikathu mukku
30 16.11.2106:00pmBox Type LSAroorMasjid, Near abad cold storage, Aroor
29 16.11.202106:02pmHorn Type LSThottilpalam Thaleekkara masjid, near thaleekkara LP school, wayanad road, kozhikkode
28 16.11.202105:30pmHorn Type LSKeezhpally Shiva Temple, Palarinjal, Keezhpally, Aralam Village, Keezhpally P.O. Kannur Dist. PIN 670704
27 07.11.202105:30amHorn Type LSKasabaPuthiyara mujahidh salafi masjidh, straight opp. to Kozhikode District Jail main gate, Puthiyara-PO
26 08.08.202110:10amHorn Type LSOachiraAraya Jana karayogam, Srayikkadu, Azheekal po, Oachira, Karunagappally-690547
25 06.08.202110:00amHorn Type LSOachiraPookottu karayogam azheekal, po, Oachira Kollam -690547
24 01.08.202105:00amHorn Type LSOachiraSree vyasavilasam karayogam azheekal-PO, Oachira, Kollam-690547
23 25.03.202106:25pmHorn Type LSEravipuramManakkadu masjid, panikarukulam, pallimukku, kollam
22 27.02.202106:20pmHorn Type LSVellikulangara Mariyamman Kovil chettichal
21 01.02.202106:00amHorn Type LSSreekariyamValiyaveedu Devi Temple, Devipuram, kariyam
20 01.02.202105:30amHorn Type LSAreacodeAnnapoorneshwari Temple, Choolattipara
19 31.01.202105.30amHorn Type LSVellikulangara Mosque Annampadam Kodaly
18 30.01.202105:27amHorn Type LSVellikulangara Mosque Vellikulangara
17 28.01.202105:30amHorn Type LSNemomVellayani mosque
16 27.01.202105:00pm Horn Type LSMaranalloor Plavavarathala durga, bhadra Devi temple
15 26.01.202105:30amBox Type LSPothencodePattari Mahadeva Temple
14 24.01.202105:30amHorn Type LSThumbaMadankavu Thampuran Temple
13 18.01.202105:20amHorn Type LSMattancheryKovilakom Masjith, Near Mattanchery Police Station, Kochi 682002
12 17.01.202105:00amHorn Type LSNeyyardamHMS CSI charch, Kallikkadu
11 16.01.202105:25amHorn Type LSMalayinkil Pallimuk mosque
10 01.01.202105:00amBox Type LSNemomRekteshwri temple, keleshwaram
9 01.01.202105:00amHorn Type LSVilappilsala Cherupara maha vishnu temple, cherupara,Peyad
8 25.12.202005:00amHorn Type LSMannanthalaUliyazhthura Sri mahadeva temple
7 22.12.202005:00amHorn Type LSPoochakkalVazhathraveli temple,thrichattukulam.PO,Poochakkal,Cherthala,alappuzha-688526
6 22.12.202005:20amHorn Type LSPoochakkalMosque perumpalam junction,thrichattukulam.PO,Poochakkal,Cherthala,alappuzha-688526
5 22.12.202005:15amHorn Type LSThumbaMosque, Poundkadavu Junction, Trivandrum
4 21.12.202005:00amHorn Type LSVilappilsala Vittiyam temple
3 21.12.202005:00amBox Type LSMalayinkilUjjaini maha kali amman kovil
2 20.12.202008:00amHorn Type LSPothencodeTown CSI Church, Pothencode, Thiruvananthapuram
1 20.12.202008:00amHorn Type LSPothencodeInfant Jesus Church

67 1.11.20205amHorn Type LSVellayani mosque
66 23.10.20204.30amHorn Type LSShankar narayan temple, kulashekaram, vattiyoorkav
65 17.10.20207amHorn Type LSVilayil shetram kadhathoor
64 18.7.20205amHorn Type LSAll Temples from Alappad Panchayath, Karunagappally, Kollam
63 28.3.20205:30am/5:30pmBox Type LSMelamcode Eshacki Amman Devi Temple, Kavaradi Road, Pettah
62 26.2.202010:10pmHorn Type LSDevaswom committee, Vadakkan Koikkal Temple, Puthiavila
61 2.2.20205:30amHorn Type LSputhram moola devi temple (DB), Edavacode, Trivandrum
60 15.1.20205amHorn Type LSCherupara maha vishnu temple Peyad, trivandrum
59 8.1.20205amBox Type LSPirayil temple, pallimukku, Peyad, trivandrum
58 8.1.20205amHorn Type LSCherupara maha vishnu temple
57 28.12.20195:30amHorn Type LSKoonayil Sastha temple
56 23.12.20195am-7pmHorn Type LSDharmashasta Temple, Kunnam, Mavelikara 690108
55 17.12.20195am-8pmHorn Type LSChittanikkal devi kshethram, kovoor, Arinalloor P,0. Kollam.
54 10.12.20195-9am & 5:30-7pmHorn Type LSUliyazthura sri Mahadevar kshetram (DB), ckra, shivapuri lane, keraladityapuram, trivandrum
53 10.10.2019 4:55am Horn Type LS Mosque, Poundkadavu Jn., Valiyaveli-PO, Trivandrum
52 4.10.2019 5am-7:30pm Horn Type LS Karthiyaani Temple Manager, Near Transport Bus Stand, Chertala, Alappuzha
51 3.3.2019 4:30am Box Type LS Siva Temple, Poundkadavu, Trivandrum
50 2.3.2019 4:30am Box Type LS Siva Temple, Poundkadavu, Trivandrum
49 1.3.2019 10:45pm Box Type LS Siva Temple, Poundkadavu, Trivandrum
48 28.2.2019 11:55pm Box Type LS Attinkuzhi Devi temple, Attinkuzhi, Near cordial cyber castle, Trivandrum
47 17.1.2019 4:30am Box Type LS Murugan Temple, Koralamkuzhy, Kulathoor, Trivandrum-695583
46 13.1.2019 12:10pm Box Type LS SRI SANKARANARAYANA TEMPLE PALLURURHTY, WATER LAND ROAD
45 11.1.2019 5:20am Horn Type LS kanjirottu puthen palli, poundkadavu, trivandrum
44 27.12.2018 5:30 AM Box Type LS Madankavu Thampuran Temple, Station Kadavu, Trivandrum
43 7.12.2018 1:05pm Horn Type LS MOSQUE AT PALLURUTHY CHIRAKKAL
42 20.11.2018 4:20am Horn Type LS Mosque at Kammanthara, Tattamangalam, Palakkad-678102
41 5.11.2018 5:30 AM Horn Type LS Sri Madankavu Thampuran Temple, Kazhakoottam, Trivandrum
40 24.10.2018 6:40 AM Horn Type LS Madankavu Thampuran Temple, Vilayilkulam, near Stationkadav, Trivandrum
39 23.10.2018 5:45am-6:30am Horn Type LS St. Thomas Church, Thumpoly Alappuzha, Alleppey North Police Station Jurisdiction
38 14.10.2018 4am-9pm Horn Type LS Madan Devi Temple, West Aikunnathu, Chigoli pchayath, Karielakulagra police Stn. limit
37 14.10.2018 5-7:30am & pm Box Type LS Parooreth kudumba Temple, Arannapuram south, near k4 pipe company, Haripad police Stn. Limit
36 13.10.2018 5am Horn Type LS VALIYAVEETIL TEMPLE, NADUVATTOM-PO, PALLIPPAD, HARIPAD, ALAPPUZHA
35 11.10.2018 5-7am & 5-7pm Box Type LS Parurethu Kudumba Temple, near K4 Pipe company, Nangiarkulangara, Haripad
34 10.10.2018 5am-8pm Box Type LS Arayakulangara devi temple, RK junction, Haripad
33 9.10.2018 5am Horn Type LS Ramapuram Devi temple, Haripad, Alappuza
32 9.10.2018 5am Horn Type LS VALIYAVEETIL TEMPLE, NADUVATTOM-PO, PALLIPPAD, HARIPAD, ALAPPUZHA
31 8.10.2018 4:55am Horn Type LS Poundkadavu palli, Poundkadavu jn., Trivandrum
30 26.9.2018 6am Box Type LS St. Joseph Church, Vadakkekotta palli, Tripunithura, Kochi-682301
29 11.9.2018 4am-11pm Box Type LS Ganapathi temple, Kumarapuram Road Island, Trivandrum
28 2.9.2018 5:30am Box Type LS St. Augustine Church, MARARIKULAM
27 2.9.2018 7am-10:30am Horn Type LS Eldho Mar Baselious Jacobite Church, Kidangoor, Angamaly, Ernakulam-683572
26 1.7.2018 5am-10pm Box Type LS Parurethu Kudumba Temple, near K4 Pipe company, Nangiarkulangara, Haripad
25 15.6.2018 5am-10pm Box Type LS SNDP Temple, South of Lahayil mukku, near Ambika Hotel & Mullikulangara temple, Mavelikara
24 18.3.2018 5am-11pm Box Type LS AP Sounds, KUMARAPURAM JN, THIRUVANANTHAPURAM
23 5.3.2018 5am Box Type LS Kattayikkonam Jn. Temple festival
22 2.3.2018 1:15pm Horn Type LS Poundkadavu Muslim Palli, Thumba, Trivandrum
21 23.2.2018 12:40pm-1:45pm Horn Type LS Kanjirote Puthanpalli, Poundkadavu, Trivandrum
20 17.02.2018 5:30am Horn Type LS Madankavu Thampuran Temple, Vilayilkulam, near Stationkadav
19 10.2.2018 4:30am-12:30pm Box Type LS Siva temple, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
18 1.2.2018 5am-11pm Box Type LS Thannimoodu Sreedevi Temple Trust, 635/2001, Thannimoodu, Trivandrum-695123
17 30.1.2018 5am Box Type LS Murugan temple, Koralamkuzhi, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
16 16.1.2018 5am-10pm Box Type LS Mullikulangara temple, Mavelikara
15 27.1.2018 4:30am Box Type LS Murugan temple, Koralamkuzhi, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
14 21.1.2018 4:30am Horn Type LS Murugan temple, Koralamkuzhi, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
13 19.1.2018 5am Horn Type LS Madankavu Thampuran Temple Kazhakoottam
12 13.12.2018 5:30am Horn Type LS Madankavu Thampuran Temple, Kazhakoottam
11 12.1.2018 8am Box Type LS Kunayil Dharmasasta Temple Kattayikonam
10 29.12.2017 12noon-2pm Horn Type LS Puthuppally North Anjilimoodu Mosque, Kayamkulam. PIN 690527
9 29.12.2017 5-7am & 5-7pm Horn Type LS Maharaja Temple, Puthuppally North Anjilimoodu, Kayamkulam-690527
8 29.12.2017 12:35pm-1:40pm Horn Type LS Kanjirote Puthanpalli, Poundkadavu, Trivandrum
7 29.12.2017 8am Horn Type LS Madankavu Thampuran Temple, Kazhakoottam
6 26.12.2017 10:30pm Box Type LS Madankavu Thampuran Temple, Kazhakoottam
5 26.12.2017 9pm Musical Instrument Madankavu Temple Kazhakootam
4 26.12.2017 4am Horn Type LS Madankavu Thampuran Temple Kazhakoottam
3 22.12.2017 12:40pm-1:40pm Horn Type LS Kanjirote Puthanpalli, Poundkadavu, Trivandrum
2 22.12.2017 5:30am Horn Type LS Madankavu Thampuran temple, Kazhakoottam
1 21.12.2017 7:30am Horn Type LS Madankavu Thampuran Temple, near Station Kadav, Kazhakoottam

   Section-4   

E-petitions to implement the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 of the Hon. Supreme Court

1) E-petition No.4982/2018 dtd.16.7.2018
മേൽ പരാതിയ്ക്ക് District Police Chiefs സമർപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ
a) കാസറഗോഡ്
b) കട്ടപ്പന
c) വയനാട്
d) മലപ്പുറം
e) തൃശ്ശുർ സിറ്റി
f) കണ്ണൂർ
g) കോഴിക്കോട് സിറ്റി
മറ്റ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2) E-petition No.8037/2019 dtd.23.12.2019
a) മേൽ പരാതിയ്ക്ക് Home Dept. ന് DGP സമർപ്പിച്ച റേഞ്ച് പോലീസ് മേധാവികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ
b) Letter No.A3/19/2020/Envt dtd.12.2.2020 from Environment Dept., But not implemented

3) E-petition No.16321/2020 dtd.22.10.2020
a) Letter No.F1/11/2020/Home dtd.30.11.2020 from Home Dept.
b) E-Petition No.P201200362 dtd.21.12.2020 submitted against the above letter dtd.30.11.2020

4) E-petition No.P210100113 dtd.5.1.2021
a) Letter No.F1/35/2021/Home dtd.6.3.2021 from Home Dept.

5) E-petition No.P210400056 dtd.7.4.2021

Support the E-petitions
Form-2
Enter the code


Supporters of the above E-petition
1 Mr. Subhash S Gallery, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
2 Mr. SADANANDA NAIK S 18/733, ALUNKAL HOUSE, PALLURUTHY, KOCHI-682006
3 Mr. Ajayakumar Srithilakam, Kumarapuram, Medical College-PO, Thiruvanandapuram
4 Mr. Vineethan V Manakkattil House, Attinkuzhy LPS Road, Kazhakkuttom-PO, Thiruvananthapuram-695582
5 Mr. ANOOP CHANDRAN Manaveeyam, Pattari, Kattaikonam
6 Mrs. URMILA K Manaveeyam, Pattari, Kattaikonam
7 Mr. Ajith Thamanna, Anayara, Trivandrum-29
8 Mr. K Purushan Visakham, Puthuppally, Kayamkulam-690527
9 x This person asked to remove his Name and Address on 22.1.2020
10 Mr. P T RAJEEV SATHYA BHAVAN, MYLAPRA-PO, PATHNAMTHITTA-689671
11 Mr. Radhakrishnan C K ChakalaVadakethil, Ponakam, Mavelikara, Alapuzha
12 Mrs. Indusree Vineeth Manakkattil House, Attinkuzhy LPS Road, Kazhakkuttom-PO, TVPM
13 Mr. Arun A.R Kripalayam Arthala, Pappadu, Nettayam-PO, TVM-695013
14 Mr. ANU P S P S BHAVAN, CHEENIVILA, KOOVALASSERY-PO, TVM
15 Mr. DIVAKARAN CL BLISS, SP2/944(2), Dr.CRP Nagar, Monvila, Pangappara-PO, Trivandrum
16 Mr. Deepak Krishna M.C Pavithrasree House, Perumanna, Kozhikode
17 Mr. Simon John Anugraha, Powdikonam-PO, Mannanthala, Trivandrum-88
18 Mr. Abdul Aziz Palavila Rahath, Padanilam-PO, Kottiyam, Kollam
19 Mrs. Sreedevi Amma. B Chakala Vadakethil, Ponakam, Mavelikara, Alapuzha
20 Mr. Jayakrishnan Kanakkil House, Piravom, Ernakulam
21 Mr. Biju Baby Nellattu House, Poothrikka-PO, Kottayam
22 Mrs. Juliemol Issac Nellattu House, Poothrikka-PO, Kottayam
23 Mr. Kumar Pradeeksha Pradeeksha Bhavan, Mundakayam-686513
24 Mr. Sreejithlal Mlamthadamkalayi, Kakkad-PO, Piravom, Ernakulam
25 Mr. Abhilash. S Sahodara, Erezha North, Mavelikara-690106
26 Mr. Allwyn Aloysius Arattukulam house, AALI ROAD, MARARIKULAM, Alleppey
27 Mr. Vijaya Kumar B Krishnamangalam, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
28 Mr. Suchithran BN Puthen Veedu, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-21
29 Mr. Santhosh Kumar A Thenguparambil Veedu, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum
30 Mr. S Retnakaran Nair Hari Nandanam, KNRA-8, Kairali Nagar, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum
31 Mr. Kannan 201 B, DD Global village, Thaikkattukara, Kochi
32 Mr. Harihara iyer Mahalekshmi, Ramngar, pappanamcode, Trivandrum
33 Mr. Vishnu sasidharan Ramuttathu house, Mukkoottuthara-PO, Thiruvalla, Pathanamthitta
34 Mr. Suresh Kumar.P.T Dharaka, Nangiarkulangara-PO, Haripad-690513
35 Mr. Narayanankutty Thaniparambil house, Edappally, Ernakulam-682024
36 Mr. Sreevas S Tholoor Nanma, Punnapra-PO, Alappuzha
37 Mr. ANANTHU V NATH PUTHUVALNIKARTH, THIRUNALLOOR-PO, CHERTHALA
38 Mr. Sunil Kumar Abhi sadanam, Kavuvila, Chenad, Ottasekharamangalam-PO, Thiruvananthapuram
39 Mrs. MT Rajalekshmi Xavier cottage, Near LIC, ChekkaKonam-PO, Karakulam, Tvpm-695564
40 Mr. Rajesh PK Pattathiparambil House, Kottavathil, Kottamury-PO, Thrissur-680732
41 Mr. Anilkumar Tharaniyil Tharaniyil house, Poothadi-PO, Wayanad-673596
42 Mr. Madhu vasudev TRA 112, Madhurima, Thamarabhagam, Medical College-PO, Trivandrum
43 Mrs. ABHA VIJAY TRA 112, Thamarabhagam, Medical College-PO, Trivandrum
44 Mrs. Ampili Devanandanam, Vayalar-PO, Cherthala
45 Mr. Krishnakumar Gokulam, Pothencode, Tvpm
46 Mr. Manoj C6, AIR quarters, Devikulam, Idukki
47 Mr. Ratheesh Staff Quarters, All India Radio, Devikulam
48 Mrs. Harsha S Revathy, Aickad, Kodumon, Pathanamthitta
49 Mr. Chandran AVRA 57, AKSHARA VEEDI, PETTAH, TRIVANDRUM
50 Mrs. Jency Arattukulangara house, Mararikulam North, Alleppey-688523
51 Mr. P P Sumanan Chitralayam, Kalarcode, Alappuzha-688003
52 Mrs. Valsala M K Urumbil House, Kudayathoor-PO, Idukki-685590
53 Mr. SREEKUMAR R HARITHA, KOTTACKAL-PO, THIRUVANANTHAPURAM-695124
54 Mr. Vijay V George Pulluruthykari house, CMC Cherthala-688524
55 Mr. Tony Antony Cherupulli house, Vaduthala-PO, Cochin-682023
56 Mr. Berly Vattathil Vattathil house, Thimboly-PO, Alleppey-688006
57 Mr. Aneesh Akbar 1/558, Pattalam-PO, Fort Cochin-688001
58 Mr. Junius Paul Kuzhikkadan house, House No.1/1442 A, Pattalam cross road, Fort Cochin-688001
59 Mrs. Susmitha Sashi Nair Susmi, Chennilode, Kumarapuram, Thiruvananthapuram
60 Miss. Kavya K N Saraswathy vilasam, Venmannoor, Kollam
61 Miss. Sujisha Alakkad South, Kankol-PO, Via Payyannur
62 Miss. Tinul K Tom Kovukunnel (H), Ayarkunnam-PO, Kottayam
63 Miss. Khadeeja Parveen Kallarakkal house, Pathaikkara-PO, Perinthamanna, Malappuram
64 Mr. Sreedharan Samadarshi Samadarshi, Almav Jn., Pattoor-PO, Nooranad, Alappuzha
65 Mr. Kunhiraman Nambiar K Devi Villa, Keecheri, Pappinisseri-PO, Kannur
66 Miss. Anumeera K.R Kaippayil House, Thiruvambady-PO, Kozhikode-673603
67 Mr. P. Ravindran Chitralayam, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
68 Mr. Rejin Chitralayam, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
69 Mr. Kiran V L Krishnamangalam, Poundkadavu, Valiaveli-PO, Trivandrum-695021
70 Mr. Krishna Kumar Nandanam, Kairali Nagar, Poundkadavu, Tvpm
71 Mr. Latheef EM Madathil Veedu, Kairali Nagar, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
72 Mr. Dan Eipe George Vettikonam, Mukkola, Trivandrum-695013
73 Mr. Sudhakaran Nair. S Sreelakam, Kairali Nagar, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum
74 Mr. AM Rafi Raz, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
75 Mr. Roymon Roymon, Reena vilasam, Samnagar-PO, Kulathupuzha, Kollam-691310
76 Mrs. Anjali Deepak Vedasadanam House, Morikkara, Kakkodi, Calicut-673611
77 Mr. P.Gopalakrishnan Nair Pavithrasree House, Perumanna, Kozhikode-673019
78 Mr. Sanal Kumar C.K Kanayamkottu Chalil House, NIT, Chathamangalam, Calicut-673601
79 Mr. Udayakumar. V "Harikrishna", Ashramam Road, Athanikkal, West Hill, Kozhikode
80 Mr. Gopalakrishnan VS Kamala Nivas, Kairali Nagar, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
81 Mr. R. Damodaran Nair Lekshmi Nivas, Kairali Nagar, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
82 Mr. Satheesan T Sukurtham, Kairali Nagar, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
83 Mr. Adharsh Adharsh, Kinashari-PO, Palakkad
84 Mr. Vineeth Viswanath Urumbil House, Thodupuzha PO, Thodupuzha
85 Mr. Abraham Oommen Varikkolethu west, Venmoney-PO, Chengannoor
86 Mr. MOHANKUMAR G ASWATHY, NADUVATTOM-PO, PALLIPPAD, HARIPAD, ALAPPUZHA
87 Mr. Rajendran V Sun valley, Chirayil, Venganoor post
88 Mr. Louis Xavier Thottumkal, Thumpoly, Alleppey 688008
89 Mr. Gokul G SKRA-40, Praseeda, Sreevaraham, manacaud-po, Trivandrum
90 Mr. JYOTHIKUMAR P Kattuvilayil, Kovoor, Arinallur P.O., Kollam - 690538
91 Mr. Pradeep Kumar R Chandra Vihar, Arinalloor P.O., Kollam-690538
92 Mr. Thomas Xavier Thottumkal House, Thumpoly Alleppey 688008
93 Mr. Manikuttan. B Kattuvila kizhakkathil, kovoor, Arinalloor PO, Kollam
94 Mr. Shyam prasad Snra 58b , Revathy, kariyam, Trivandrum
95 Mr. Radhakrishnapillai. k Radhakrishnavilasom, Arinalloor. P. O, Kollam, Pin. 690538
96 Mr. SreeRaj C Sreeraj Bhavan, Kovoor, Arinalloor PO
97 Mr. sreekanth sreekanth bhavanam ponmana po chavara kollam
98 Mr. VINOD K VIJAYAN KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
99 Mr. VIJAYAN K KOCHUNNI KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
100 Mr. RAMANI K VIJAYAN KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
101 Mrs. SARIKADAS K VINOD KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
102 Master. VISWAJITH K VINOD KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA ;KORECHAL THRISSUR 680684
103 Kumari. VISEWASWARY K VINOD KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
104 Mrs. VALSALA MANOHARAN KOLLARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
105 Mr. HARIKUTTAN THUMABARATHY HOUSE; P.O AVITTAPPILLY THRISSUR
106 Mr. Brahmanandan.N Valavil Veedu, Chavara Bpo Kollan_691583
107 Mr. UNNIKRISHNAN.K NIKUNJAM, kovoor, Arinalloor.p.o, Kollam
108 Mrs. Praseetha R Praseethabhavanam, Vathikulam, Thekkekara P.O, Mavelikara
109 Mr. MOHANAN.K Perumattuvadakkathil, kovoor, Arinalloor.p.o, Kollam
110 Mrs. PRASANNAKUMARI.B NIKUNJAM, KOVOOR, ARINALLOOR.P.O, KOLLAM
111 Mr. Navaneeth Nikunjam, kovoor, arinalloor.p.o, kollam
112 Mr. Cheriyan Jacob Pullelil Kizhakkethil Kunnam PO Mavelikara 690108
113 Mr. SHIJUKUMAR K BISHIBHAVANAM, SW.THAZHAVA PO, KARUNAGAPPALLY, KOLLAM, Pin.690523
114 Mr. Surrenders Pillai Indy Bhavan, Arinallor P.O. Kollam
115 Mr. Surendran nair k Ambadi sreekrishnapuram powdikonam po tvm
116 Mr. Rajesh Tennyson Kalladayil, kovoor , arinalloor PO,. Kollam
117 Mr. Rajeev Mannoorputhen Veedu, kovoor, Arinalloor.p.o, kollam
118 Mr. VENUGOPALAN UNNITHAN Lekshmi Bhavan, kovoor, Arinalloor.p.o
119 Mr. Radhakrishna Pillai Vadakkadathu veedu, Kovoor, Arinalloor PO, Kollam
120 Mr. Suresh Y Suresh Bhavan, Arinalloor po, kollam
121 Mr. RAJAN A N Arackal, PTRA A-23, Pallimukku, Peyad, Thiruvananthapuram-695573
122 Mr. R.Ramachandran Nair Susmitham, Padinjattinkara, Kottarakara-691506
123 Mr. Chandrababu B Thevalasseril 3, Adinadu North-PO, Karunagapally-690542
124 Mr. Zacharia Chummar Vadakkethil, Puthenthope, Thiruvananthapuram.
125 Mr. Smiju John Paramil House, Kadampanad South, Adoor
126 Mr. Rajesh kumar VS Charuvila veed, paravilakam lane, mulluvengamood, mannoorkkonam po
127 Mr. jeejo krishnan odesa, mukkolackal, nedumangad po
128 Mr. VISHNU A D Mallika, Thattayil
129 Mr. M.sathyadas Das villa, keezjattingal.p.o, attingal-695101, T.V.M
130 Mr. Vijith Kumar CKRRA-93, Kavaradi Road, Pettah
131 Mr. PREMJITH K 3/347, KOVAI ROAD, VELANTHAVALAM, CHITTUR TK, PALAKKAD-678557
132 Mr. Sivanandan K Attoor puthenveedu, near panappetty devi temple, poruvazhy-po, sasthamcotta, kollam-690520
133 Mr. Sreekumar.V Anjaly, Mariamman kovil Road, Korumbissery, Irinjalakuda, Thrissur-680121
134 Mr. Aji Cherupara veedu, Peyad, Trivandrum
135 Mr. Saji Cherupara veedu, Peyad, Trivandrum
136 Mr. Madhu TRA 112 Medical college PO Trivandrum
137 Mr. Sujith G Ganapathiyil house, Thozhuvanoor post, Valanchery, Malappuram-676552
138 Mr. Purushothaman Nair. K Swathy, Iverkala naduvil, Puthanampalam (po)

   Section-5   
Forum for Prevention of Environmental and Sound Pollution, Kerala
Kalarcode, Alappuzha-688003, Regi. No. A571/2001, Email: fpespk@gmail.com

President: PP Sumanan, Kalarcode, Alappuzha-688003, Ph. 0477 2266682, 9495523597
General Secretary: CK Radhakrishnan, Chackala Vadakkethil, Ponakam, Mavelikkara-PO, Alappuzha-690101, Ph. 9745247081

Trivandrum District Committee
Email: fpesp.tvm@gmail.com
Joint Secretary: AN Rajan, Arackal, PTRA A-23, Pallimukku, Peyad, Thiruvananthapuram-695573, Ph. 9447028820
Convener: Manuel Nesan (9387455285)
Joint Convener: R Ramesh Kumar
Members: DS Parameswaran (9447054905), G Krishnankutty (9447657484), Aji J (8086242430), Anil Kumar MP, C Subrahmanian (9495513530)

Kollam District Committee
Email: fpesp.klm@gmail.com
Joint Secretary: Chandrababu B, Thevalasseril-3, Adinad North-PO, Karunagappalli-690542, Ph. 7034404534
Convener: Radhakrishna pillai, Radhakrisknavilasom, Kovoor, Arinallur-PO, Kollam-690538, Ph. 9496105705
Joint Convener: Pradeepkumar, Chandravihar, Kovoor, Arinallur-PO, Kollam-690538, Ph. 9446116507
Members: Radhakrishna pillai B, Jyothikumar P, Manikkuttan B, Unnikrishnan, Surendran pillai, Rajesh Tennison, Sreeraj  ::  All Rights Reserved  ::  Design: Subhash