Against Illegal Loudspeakers (Campaign)ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞതിനാൽ ബഹു. സുപ്രീംകോടതിയും ഹൈകോടതിയും നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണികൾക്കെതിരെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോലുമറിയാതെ പല രോഗങ്ങൾക്കും നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനം കാരണമാകുന്നു. നിയമവശങ്ങളും, ദോഷങ്ങളും, പരാതി നൽകേണ്ട വിധവും അറിയുക

ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ ഉപയോഗം, വാസ്തവത്തിൽ, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(എ) പ്രകാരം പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്: “മറ്റുള്ളവരെ കേൾവിക്കാരായ ബന്ദികളാക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കും ഇല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും മൗലികാവകാശങ്ങളും ലംഘിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശം ഇല്ല.

Use of loudspeakers, in fact, affects the fundamental rights of citizens under Article 19(1)(a) of the Constitution, and observed: “No one has got the right to make other persons captive listeners. One cannot disturb others’ basic human rights and fundamental rights.”


   

   Section-1   

Link:1 Decibel level of Sounds, Zones and Rules (ശബ്ദ തീവ്രതയും സോണുകളും നിയമങ്ങളും)
Link:2 Trivandrum District Collector's order to implement Noise pollution Rules, 2000
തിരു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 23.9.2014 തീയതിയായ ഉത്തരവിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരവ് 1.11.2014 ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയതിൽ ഉച്ഛഭാഷിണികളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ 14.11.2014 ന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആ ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ പ്രാബല്ല്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ അസാധു ആയ ഈ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ തഹസിൽദാർമാർ അഴിമതിയിലൂടെ പലർക്കും മൈക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നവർ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകേണ്ടതാണ്.
Link:3 (a) ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസ്സോസിയേഷന്റെ ബുക്ക് ലെറ്റ് "SOUND & NOISE" Page-22, 23, 24 വായിക്കുക
(b) അമിത ശബ്ദം ബിപി യും ഷുഗറും കൂട്ടും
Link:4 (a) Environment Protection Act, 1986
(b) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 30.8.2000
(c) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 18.7.2005 (21851/2003) FPESP
(d) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 28.10.2005 (3735/2005) FPESP
(e) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 Judgement dtd. 5.12.2008 (7131/2008)
Link:5 Delhi High Court issued notice to the Union of India for removal of loudspeakers from all religious structures
Link:6 UP Govt. curbs unauthorised loudspeaker use at religious places
Link:7 RTI Application and Reply from Office of the City Police Commissioner
Link:8 Kerala Gazette Extra Ordinary Notification G.O.(P) No.64/02 dtd.20.4.2002 (S.R.O.No.289/2002) Categorizing different zones to implement Noise Pollution Rules, 2000
Link:9 Conditions for Issue of Loudspeaker Licence Notification, U6-30380/2002 of DGP dated 28.11.2002
Link:10 Kerala Police Act-2011 (Page 44, Section 77)
Link:11 Fight against illegal loud-speakers in the festival season-2018
Link:12 Hon. Kerala High Court in the order 235/1993 dtd. 23.10.2001 says no discrimination in the use of loudspeakers whether they are Hindu, Christian or Muslim
Link:13 (a) RTI Act Reply from Police reveals widespread corruption in the use of loudspeakers in places of worship 2018
(b) 2019
Link:14 Order of the Kerala State Human Rights Commission in case (H.R.M.P No.4746/2011) against loudspeakers
Link:15 മുഖ്യമന്ത്രി / ഡി.ജി.പി ക്ക് പരാതി നൽകൂ    http://cmo.kerala.gov.in  /  dgp.pol@kerala.gov.in
Link:16 നടപടിയെടുക്കാത്ത ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകൂ    https://www.vigilance.kerala.gov.in
Link:17 VIGILANCE DEPARTMENT–SET‐UP, WORKING AND PROCEDURES–REVISED ORDERS–G.O.(P) No. 65/92/Vig.
Link:18 (a) Hon. Kerala High Court Order prohibiting Horn type loudspeakers in temples under the Devaswom board.
(b) ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ RTI Act മറുപടി
Link:19 RTI Applications and Complaints
Link:20 (a) മൈക്ക് അനുമതിയുടെ വിവരം അറിയാനുള്ള RTI അപേക്ഷ >>
(b) വിവരം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അറിയാനുള്ള RTI അപേക്ഷ >>
(c) കോളാമ്പികൾ ഇളക്കി മാറ്റിയോ എന്നറിയാനുള്ള RTI അപേക്ഷ (DGP) >>
(d) കോളാമ്പികൾ ഇളക്കി മാറ്റിയോ എന്നറിയാനുള്ള RTI അപേക്ഷ (SHO) >>
Link:21 നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ, ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനം പോലീസിൽ അറിയിക്കൂ     തുണ >> Citizen Tip >> Tip Details
Link:22 2019 ലെ ഉത്സവ കാലത്തെ നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതി
Link:23 പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ പബ്ലിക് ഗ്രിവൻസ് സെല്ലിൽ പരാതി നൽകാൻ: http://www.pmindia.gov.in/en/ >> Write to the Prime Minister
Link:24 Union Minister for Women and Child Development ന് പരാതി നൽകാൻ: gandhim@sansad.nic.in
Link:25 നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനത്തിനെതിരെ SMS പരാതി അയക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റും നിയമങ്ങളും
Link:26 നിയമവിരുദ്ധ ഉച്ചഭാഷിണി പീഡനത്തിനെതിരെ പരാതി അയക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റ്
Link:27 Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 കർശനമായി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കണമെന്ന, ബഹു. കേരള ഹൈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലെ 30 Respondents നും 21.8.2019 ന് അയച്ച പരാതി
Link:28 21.8.2019 ന് 30 Respondents നും അയച്ച പരാതിയിന്മേൽ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ പകർപ്പ്
Link:29 21.8.2019 ന് 30 Respondents നും അയച്ച പരാതിയിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ/പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്ന RTI Act അപേക്ഷയുടെ മാതൃക
Link:30 സ്വൈര്യമായിരുന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ
Link:31 Letter No.A3/19/2020/Envt. dtd. 12.2.2020 from Govt. of Kerala, Environment (A) Department Says "State Government has already taken action to implement Noise Rules in Kerala”
Link:32 (a) E-petition No.8037/2019 dtd.23.12.2019 << നൽകിയ പരാതി
(b) Letter No.F1/11/2020/Home dtd.30.11.2020 from Home Dept. << എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കോളാമ്പികൾ ഇളക്കി മാറ്റുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകാൻ എല്ലാ SHO മാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ കത്ത്.
(c) നോയിസ് പൊലൂഷൻ റൂൾ 2000 നടപ്പാക്കാൻ എല്ലാവരും ഇത് അധികാരികൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുക.
Link:33 ബഹു. കേരള ഹൈ കോടതി ഉത്തരവ് WP(C).No.15458 OF 2020(F)
Link:34 Hon. Kerala High Court Order on WP(C) No.7195/2020
Link:35 സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ റിപ്പോർട്ട് No.U1-10543/2020/PHQ dtd. 7.9.2020
Link:36 (a) Hon. Kerala High Court Order WP(C) NO. 7261 OF 2017 dtd. 30.9.2021 to implement Noise Pollution Rules, 2000 strictly.
(b) Order of The District Collector, Kollam dtd.23.2.2022 to implement Noise Pollution Rules, 2000 strictly.
(c) Circular of District Collector, Kollam dtd.12.1.2023.
Link:37 (a) Complaint to Ban Nashik dhol in residential area
(b) Nashik dhol nuisance, Video
(c) Nashik Dhol and the violation of Child Rights, Research report
(d) Nashik dhol, Reply from PHQ
(e) The Travancore Devaswom Board has prohibited the use of the percussion instrument Nashik dhol drum within the premises of all temples under the board. The sound produced by the said instrument is of high decibels, creates noise pollution, and can be potentially harmful to the hearing of young children and the elderly.
Link:38 (a) Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കി സ്വഭവനങ്ങളിൽ സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച പരാതി.
(b) ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്ന് 24.5.2023 ന് ലഭിച്ച കത്ത്.
(c) കോളാമ്പികൾ ഇളക്കി മാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ Letter No.U1-158687/2023/PHQ(1) dtd.11.10.2023.
Link:39 Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 dtd.21.4.2022.
Link:40 Letter No. B1-7141/2024/TR(1) dtd.2.7.2024 received from DIG Trivandrum Range.
തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച്, DIG യുടെ No. B1-7141/2024/TR(1) dtd.2.7.2024 കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് വിരുദ്ധമായി കോളാമ്പികൾ ഇളക്കി മാറ്റാതെയും, ബഹു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെയും നടത്തുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച്, DIG യെ അറിയിക്കുക. Email: digtvmrange.pol@kerala.gov.in

തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച്, DIG യെ വിവരം അറിയിക്കാനുള്ള കത്തിന്റെ മാതൃക:
   
   Section-1a   

 Questioning Non-implimentation of Noise Pollution Rules, 2000 

സ്വഭവനങ്ങളിൽ സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ആർക്കും അവകാശമില്ല.
Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 നടപ്പാക്കാതെ ശബ്ദമലിനീകരണ ക്രിമിനലുകളെ സഹായിക്കുന്ന അധികാരികൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ.

Sl.# RTI Applications PDF WORD
1 RTI Application to Office of the Chief Minister
2 RTI Application to the Police
3 RTI Application to the Regional Transport Office
4 RTI Application to the Health Department
5 RTI Application to the Education Department
6 RTI Application to the Kerala State Electricity Board

   Section-2   

സ്വഭവനങ്ങളിൽ സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ആർക്കും അവകാശമില്ല.

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000

(1) അധികാരിയിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലം അനുവാദം വാങ്ങാതെ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
5(1) A loud speaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority.

(2) 10pm നും 6am നും ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
5(2) A loud speaker or a public address system shall not be used at night between 10.00 p.m. to 6.00 a.m. except in closed premises for communication within, e.g. auditoria, conference rooms, community halls and banquet halls.

(3) കോളാമ്പി ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല.
CIVIL APPEAL NO. 7131 OF 2008, Para-19(a). There will be complete ban on the use of horn type loud-speakers within city residential areas and also prohibit the use of play back of prerecorded music etc. through such horn type loudspeakers unless used with sound-limiter.

(4) നിശബ് ദ മേഖലയുടെ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
CIVIL APPEAL NO. 7131 OF 2008, Para-16, 3. Silence Zone is an area comprising not less than 100 metres around hospitals, educational institutions, courts, religious places or any other area which is declared as such by the competent authority.

Ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones as specified in the Schedule annexed to the rule which is as under:-
 Area Code   Category of Area  Day Time   Night Time 
 A  Industrial Area  75dB  70dB
 B  Commercial Area   65dB  55dB
 C  Residential Area  55dB  45dB
 D  Silence Zone  50dB  40dB

ഇവ ലംഘിച്ച് ഉച്ഛഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ച് ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ
പരാതി നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരാതി നൽകുക:

Police Emergency Control Room: 112
Collectorate Control Room: 1077
Crime Stopper: 1090
Child Line: 1098 (കുട്ടികൾ വിളിച്ചാൽ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടി എടുക്കണം)
Thuna: https://thuna.keralapolice.gov.in
Pol-App (Kerala Police): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keralapolice&hl=en_IN&gl=US
Phone Number/Email ID of Police: https://keralapolice.gov.in >> Contacts

Environment Protection Act 1986, Section-15, Conditions for Issue of Loudspeaker Licence U6-30380/2002 എന്നിവ പ്രകാരം കുറ്റക്കാർക്ക് 5 വർഷം തടവോ, ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയോ, രണ്ടും കൂടിയോ ആണ് ശിക്ഷ >> Section-1 >> Link-4 (a) and Link-9

   Section-3   

ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, കോടതികൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവ് നിശബ് ദ മേഖലയാണ്, അവിടെ പകൽ 50 രാത്രി 40 ഡെസിബെൽ എന്ന ശബ് ദ പരിധി ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല.

കേരള സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി 11.10.2023 തീയതിയായി ലഭ്യമാക്കിയ കത്തിൽ, ജില്ല പോലീസ് മേധാവിമാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, പ്രസ്തുത ജില്ലകളിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികൾക്ക് കോളാമ്പികൾ മാറ്റുന്നതിന് SDPO മുഖേന നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോളാമ്പികൾ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു.

അതിന് വിരുദ്ധമായി കോളാമ്പികൾ ഇളക്കിമാറ്റാതെയും, ഇളക്കി ബോക്സിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചും, ബോക്സ് ടൈപ്പ് ആക്കിയും ഇപ്പോഴും നിയമവിരുദ്ധമായി ശബ് ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളുടെ വിവരം നൽകാനുള്ള ഫോം.

6.9.2023 ൽ ലിസ്റ്റ്-1 (267), 15.11.2023 ൽ ലിസ്റ്റ്-2 (293), 1.5.2024 ൽ ലിസ്റ്റ്-3 (99) എന്നിങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായി ശബ് ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.

അടുത്തതായി സമർപ്പിക്കാൻ ലിസ്റ്റ്-4 തയ്യാറാക്കുകയാണ്, അതിനായി നിങ്ങളും വിവരം നൽകുക.

Form-1


ഈ 5 വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
ഭയം വേണ്ട, പേരും ഫോൺ നമ്പരും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല

Yes No

Yes No


   Section-4   

Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ച E-petitions

1.  CM ന് സമർപ്പിച്ച E-petition No.4982/2018 dtd.16.7.2018
മേൽ പരാതിയ്ക്ക് District Police Chiefs സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ
(a)  കാസറഗോഡ്
(b)  കട്ടപ്പന
(c)  വയനാട്
(d)  മലപ്പുറം
(e)  തൃശ്ശുർ സിറ്റി
(f)  കണ്ണൂർ
(g)  കോഴിക്കോട് സിറ്റി

2.  CM ന് സമർപ്പിച്ച E-petition No.8037/2019 dtd.23.12.2019
(a)  മേൽ പരാതിയ്ക്ക് Home Dept. ന് DGP സമർപ്പിച്ച റേഞ്ച് പോലീസ് മേധാവികളുടെ കള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ
(b)  നിയമം നടപ്പാക്കാതെ Environment Dept. ൽ നിന്നും ലഭിച്ച കള്ള Letter No.A3/19/2020/Envt dtd.12.2.2020

3.  CM ന് സമർപ്പിച്ച E-petition No.16321/2020 dtd.22.10.2020
(a)  മേൽ പരാതിയ്ക്ക് Home Dept. ൽ നിന്നും ലഭിച്ച Letter No.F1/11/2020/Home dtd.30.11.2020

4.  CM ന് സമർപ്പിച്ച E-petition No.P201200362 dtd.21.12.2020
(a)  മേൽ പരാതി പരിഹരിക്കാതെ അന്യായമായി 6.3.2021 ന് Secretary, Home Dept. Close ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

5.  CM ന് സമർപ്പിച്ച E-petition No.P210100113 dtd.5.1.2021
(a)  മേൽ പരാതിയ്ക്ക് Home Dept. ൽ നിന്നും ലഭിച്ച Letter No.F1/35/2021/Home dtd.6.3.2021

6.  CM ന് സമർപ്പിച്ച E-petition No.P210400056 dtd.7.4.2021

Support the E-petitions
Form-2
*Enter the code


Noise Pollution Rules, 2000 നടപ്പാക്കുന്നതിനായി നൽകുന്ന E-Petitions നെ പിന്തുണക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ
1 Mr. Subhash S Gallery, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
2 Mr. SADANANDA NAIK S 18/733, ALUNKAL HOUSE, PALLURUTHY, KOCHI-682006
3 Mr. Ajayakumar Srithilakam, Kumarapuram, Medical College-PO, Thiruvanandapuram
4 Mr. Vineethan V Manakkattil House, Attinkuzhy LPS Road, Kazhakkuttom-PO, Thiruvananthapuram-695582
5 Mr. ANOOP CHANDRAN Manaveeyam, Pattari, Kattaikonam
6 Mrs. URMILA K Manaveeyam, Pattari, Kattaikonam
7 Mr. Ajith Thamanna, Anayara, Trivandrum-29
8 Mr. K Purushan Visakham, Puthuppally, Kayamkulam-690527
9 x This person asked to remove his Name and Address on 22.1.2020
10 Mr. P T RAJEEV SATHYA BHAVAN, MYLAPRA-PO, PATHNAMTHITTA-689671
11 Mr. Radhakrishnan C K ChakalaVadakethil, Ponakam, Mavelikara, Alapuzha
12 Mrs. Indusree Vineeth Manakkattil House, Attinkuzhy LPS Road, Kazhakkuttom-PO, TVPM
13 Mr. Arun A.R Kripalayam Arthala, Pappadu, Nettayam-PO, TVM-695013
14 Mr. ANU P S P S BHAVAN, CHEENIVILA, KOOVALASSERY-PO, TVM
15 Mr. DIVAKARAN CL BLISS, SP2/944(2), Dr.CRP Nagar, Monvila, Pangappara-PO, Trivandrum
16 Mr. Deepak Krishna M.C Pavithrasree House, Perumanna, Kozhikode
17 Mr. Simon John Anugraha, Powdikonam-PO, Mannanthala, Trivandrum-88
18 Mr. Abdul Aziz Palavila Rahath, Padanilam-PO, Kottiyam, Kollam
19 Mrs. Sreedevi Amma. B Chakala Vadakethil, Ponakam, Mavelikara, Alapuzha
20 Mr. Jayakrishnan Kanakkil House, Piravom, Ernakulam
21 Mr. Biju Baby Nellattu House, Poothrikka-PO, Kottayam
22 Mrs. Juliemol Issac Nellattu House, Poothrikka-PO, Kottayam
23 Mr. Kumar Pradeeksha Pradeeksha Bhavan, Mundakayam-686513
24 Mr. Sreejithlal Mlamthadamkalayi, Kakkad-PO, Piravom, Ernakulam
25 Mr. Abhilash. S Sahodara, Erezha North, Mavelikara-690106
26 Mr. Allwyn Aloysius Arattukulam house, AALI ROAD, MARARIKULAM, Alleppey
27 Mr. Vijaya Kumar B Krishnamangalam, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
28 Mr. Suchithran BN Puthen Veedu, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-21
29 Mr. Santhosh Kumar A Thenguparambil Veedu, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum
30 Mr. S Retnakaran Nair Hari Nandanam, KNRA-8, Kairali Nagar, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum
31 Mr. Kannan 201 B, DD Global village, Thaikkattukara, Kochi
32 Mr. Harihara iyer Mahalekshmi, Ramngar, pappanamcode, Trivandrum
33 Mr. Vishnu sasidharan Ramuttathu house, Mukkoottuthara-PO, Thiruvalla, Pathanamthitta
34 Mr. Suresh Kumar.P.T Dharaka, Nangiarkulangara-PO, Haripad-690513
35 Mr. Narayanankutty Thaniparambil house, Edappally, Ernakulam-682024
36 Mr. Sreevas S Tholoor Nanma, Punnapra-PO, Alappuzha
37 Mr. ANANTHU V NATH PUTHUVALNIKARTH, THIRUNALLOOR-PO, CHERTHALA
38 Mr. Sunil Kumar Abhi sadanam, Kavuvila, Chenad, Ottasekharamangalam-PO, Thiruvananthapuram
39 Mrs. MT Rajalekshmi Xavier cottage, Near LIC, ChekkaKonam-PO, Karakulam, Tvpm-695564
40 Mr. Rajesh PK Pattathiparambil House, Kottavathil, Kottamury-PO, Thrissur-680732
41 Mr. Anilkumar Tharaniyil Tharaniyil house, Poothadi-PO, Wayanad-673596
42 Mr. Madhu vasudev TRA 112, Madhurima, Thamarabhagam, Medical College-PO, Trivandrum
43 Mrs. ABHA VIJAY TRA 112, Thamarabhagam, Medical College-PO, Trivandrum
44 Mrs. Ampili Devanandanam, Vayalar-PO, Cherthala
45 Mr. Krishnakumar Gokulam, , Tvpm
46 Mr. Manoj C6, AIR quarters, Devikulam, Idukki
47 Mr. Ratheesh Staff Quarters, All India Radio, Devikulam
48 Mrs. Harsha S Revathy, Aickad, Kodumon, Pathanamthitta
49 Mr. Chandran AVRA 57, AKSHARA VEEDI, PETTAH, TRIVANDRUM
50 Mrs. Jency Arattukulangara house, Mararikulam North, Alleppey-688523
51 Mr. P P Sumanan Chitralayam, Kalarcode, Alappuzha-688003
52 Mrs. Valsala M K Urumbil House, Kudayathoor-PO, Idukki-685590
53 Mr. SREEKUMAR R HARITHA, KOTTACKAL-PO, THIRUVANANTHAPURAM-695124
54 Mr. Vijay V George Pulluruthykari house, CMC Cherthala-688524
55 Mr. Tony Antony Cherupulli house, Vaduthala-PO, Cochin-682023
56 Mr. Berly Vattathil Vattathil house, Thimboly-PO, Alleppey-688006
57 Mr. Aneesh Akbar 1/558, Pattalam-PO, Fort Cochin-688001
58 Mr. Junius Paul Kuzhikkadan house, House No.1/1442 A, Pattalam cross road, Fort Cochin-688001
59 Mrs. Susmitha Sashi Nair Susmi, Chennilode, Kumarapuram, Thiruvananthapuram
60 Miss. Kavya K N Saraswathy vilasam, Venmannoor, Kollam
61 Miss. Sujisha Alakkad South, Kankol-PO, Via Payyannur
62 Miss. Tinul K Tom Kovukunnel (H), Ayarkunnam-PO, Kottayam
63 Miss. Khadeeja Parveen Kallarakkal house, Pathaikkara-PO, Perinthamanna, Malappuram
64 Mr. Sreedharan Samadarshi Samadarshi, Almav Jn., Pattoor-PO, Nooranad, Alappuzha
65 Mr. Kunhiraman Nambiar K Devi Villa, Keecheri, Pappinisseri-PO, Kannur
66 Miss. Anumeera K.R Kaippayil House, Thiruvambady-PO, Kozhikode-673603
67 Mr. P. Ravindran Chitralayam, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
68 Mr. Rejin Chitralayam, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
69 Mr. Kiran V L Krishnamangalam, Poundkadavu, Valiaveli-PO, Trivandrum-695021
70 Mr. Krishna Kumar Nandanam, Kairali Nagar, Poundkadavu, Tvpm
71 Mr. Latheef EM Madathil Veedu, Kairali Nagar, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
72 Mr. Dan Eipe George Vettikonam, Mukkola, Trivandrum-695013
73 Mr. Sudhakaran Nair. S Sreelakam, Kairali Nagar, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum
74 Mr. AM Rafi Raz, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
75 Mr. Roymon Roymon, Reena vilasam, Samnagar-PO, Kulathupuzha, Kollam-691310
76 Mrs. Anjali Deepak Vedasadanam House, Morikkara, Kakkodi, Calicut-673611
77 Mr. P.Gopalakrishnan Nair Pavithrasree House, Perumanna, Kozhikode-673019
78 Mr. Sanal Kumar C.K Kanayamkottu Chalil House, NIT, Chathamangalam, Calicut-673601
79 Mr. Udayakumar. V "Harikrishna", Ashramam Road, Athanikkal, West Hill, Kozhikode
80 Mr. Gopalakrishnan VS Kamala Nivas, Kairali Nagar, Poundkadavu, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
81 Mr. R. Damodaran Nair Lekshmi Nivas, Kairali Nagar, Kulathoor-PO, Trivandrum-695583
82 Mr. Satheesan T Sukurtham, Kairali Nagar, Poundkadavu, Valiyaveli-PO, Trivandrum-695021
83 Mr. Adharsh Adharsh, Kinashari-PO, Palakkad
84 Mr. Vineeth Viswanath Urumbil House, Thodupuzha PO, Thodupuzha
85 Mr. Abraham Oommen Varikkolethu west, Venmoney-PO, Chengannoor
86 Mr. MOHANKUMAR G ASWATHY, NADUVATTOM-PO, PALLIPPAD, HARIPAD, ALAPPUZHA
87 Mr. Rajendran V Sun valley, Chirayil, Venganoor post
88 Mr. Louis Xavier Thottumkal, Thumpoly, Alleppey 688008
89 Mr. Gokul G SKRA-40, Praseeda, Sreevaraham, manacaud-po, Trivandrum
90 Mr. JYOTHIKUMAR P Kattuvilayil, Kovoor, Arinallur P.O., Kollam - 690538
91 Mr. Pradeep Kumar R Chandra Vihar, Arinalloor P.O., Kollam-690538
92 Mr. Thomas Xavier Thottumkal House, Thumpoly Alleppey 688008
93 Mr. Manikuttan. B Kattuvila kizhakkathil, kovoor, Arinalloor PO, Kollam
94 Mr. Shyam prasad Snra 58b , Revathy, kariyam, Trivandrum
95 Mr. Radhakrishnapillai. k Radhakrishnavilasom, Arinalloor. P. O, Kollam, Pin. 690538
96 Mr. SreeRaj C Sreeraj Bhavan, Kovoor, Arinalloor PO
97 Mr. sreekanth sreekanth bhavanam ponmana po chavara kollam
98 Mr. VINOD K VIJAYAN KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
99 Mr. VIJAYAN K KOCHUNNI KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
100 Mr. RAMANI K VIJAYAN KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
101 Mrs. SARIKADAS K VINOD KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
102 Master. VISWAJITH K VINOD KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA ;KORECHAL THRISSUR 680684
103 Kumari. VISEWASWARY K VINOD KALIYANKARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
104 Mrs. VALSALA MANOHARAN KOLLARA HOUSE; P.O CHEMBUCHIRA; KORECHAL THRISSUR 680684
105 Mr. HARIKUTTAN THUMABARATHY HOUSE; P.O AVITTAPPILLY THRISSUR
106 Mr. Brahmanandan.N Valavil Veedu, Chavara Bpo Kollan_691583
107 Mr. UNNIKRISHNAN.K NIKUNJAM, kovoor, Arinalloor.p.o, Kollam
108 Mrs. Praseetha R Praseethabhavanam, Vathikulam, Thekkekara P.O, Mavelikara
109 Mr. MOHANAN.K Perumattuvadakkathil, kovoor, Arinalloor.p.o, Kollam
110 Mrs. PRASANNAKUMARI.B NIKUNJAM, KOVOOR, ARINALLOOR.P.O, KOLLAM
111 Mr. Navaneeth Nikunjam, kovoor, arinalloor.p.o, kollam
112 Mr. Cheriyan Jacob Pullelil Kizhakkethil Kunnam PO Mavelikara 690108
113 Mr. SHIJUKUMAR K BISHIBHAVANAM, SW.THAZHAVA PO, KARUNAGAPPALLY, KOLLAM, Pin.690523
114 Mr. Surrenders Pillai Indy Bhavan, Arinallor P.O. Kollam
115 Mr. Surendran nair k Ambadi sreekrishnapuram powdikonam po tvm
116 Mr. Rajesh Tennyson Kalladayil, kovoor , arinalloor PO,. Kollam
117 Mr. Rajeev Mannoorputhen Veedu, kovoor, Arinalloor.p.o, kollam
118 Mr. VENUGOPALAN UNNITHAN Lekshmi Bhavan, kovoor, Arinalloor.p.o
119 Mr. Radhakrishna Pillai Vadakkadathu veedu, Kovoor, Arinalloor PO, Kollam
120 Mr. Suresh Y Suresh Bhavan, Arinalloor po, kollam
121 Mr. RAJAN A N Arackal, PTRA A-23, Pallimukku, Peyad, Thiruvananthapuram-695573
122 Mr. R.Ramachandran Nair Susmitham, Padinjattinkara, Kottarakara-691506
123 Mr. Chandrababu B Thevalasseril 3, Adinadu North-PO, Karunagapally-690542
124 Mr. Zacharia Chummar Vadakkethil, Puthenthope, Thiruvananthapuram.
125 Mr. Smiju John Paramil House, Kadampanad South, Adoor
126 Mr. Rajesh kumar VS Charuvila veed, paravilakam lane, mulluvengamood, mannoorkkonam po
127 Mr. jeejo krishnan odesa, mukkolackal, nedumangad po
128 Mr. VISHNU A D Mallika, Thattayil
129 Mr. M.sathyadas Das villa, keezjattingal.p.o, attingal-695101, T.V.M
130 Mr. Vijith Kumar CKRRA-93, Kavaradi Road, Pettah
131 Mr. PREMJITH K 3/347, KOVAI ROAD, VELANTHAVALAM, CHITTUR TK, PALAKKAD-678557
132 Mr. Sivanandan K Attoor puthenveedu, near panappetty devi temple, poruvazhy-po, sasthamcotta, kollam-690520
133 Mr. Sreekumar.V Anjaly, Mariamman kovil Road, Korumbissery, Irinjalakuda, Thrissur-680121
134 Mr. Aji Cherupara veedu, Peyad, Trivandrum
135 Mr. Saji Cherupara veedu, Peyad, Trivandrum
136 Mr. Madhu TRA 112 Medical college PO Trivandrum
137 Mr. Sujith G Ganapathiyil house, Thozhuvanoor post, Valanchery, Malappuram-676552
138 Mr. Purushothaman Nair. K Swathy, Iverkala naduvil, Puthanampalam (po)
139 Mr. Vinil Amrithapuri house, parappuram, bheemanad post, alannallur, palakkad-678601
140 Mr. Radhakrishnapanicker IndiraNivas,thrichattukulam PO
141 Mr. B HARI KUMAR THIRUVAMBADI MANGATTU VADAKKA VILA VEEDU VARKALA
142 Mr. Anil Antony Elenjickal house, PO EDAVILANGU, Kodungallur, Thrissur
143 Mr. Agnivesh Kulanjiyil, Thekkumbhagom Chavara South P-O
144 Mr. jayan thalazhi thamarakkulam illam kolapad, eranhikkode post edavanna-676541 malappuram dt
145 Mrs. Sulekha Vasudevan Sulekha Vasudevan, Vrindavan Sarangi, TNRA 131A, Tagore Nagar, Enikkara, Karakulam-PO, Trivandrum
146 Mr. Thomas Mathew Thekkethoppil, Karunagappally, Kollam, Kerala
147 Mr. Jimmy John Ebenezer Villa, Venga PO, Sasthamcotta, Kollam, Kerala
148 Mr. Jerin Poulose Kottekaly House, Poovathussery-PO, Palupuzha
   Section-5   

Forum for Prevention of Environmental and Sound Pollution, Kerala
Kalarcode, Alappuzha-688003, Regi. No. A571/2001, Email: fpespk@gmail.com

President: PP Sumanan, Kalarcode, Alappuzha-688003, Ph. 0477 2266682, 9495523597
General Secretary: CK Radhakrishnan, Chackala Vadakkethil, Ponakam, Mavelikkara-PO, Alappuzha-690101, Ph. 9745247081

Trivandrum District Committee
Email: fpesp.tvm@gmail.com
Joint Secretary: AN Rajan, Arackal, PTRA A-23, Pallimukku, Peyad, Thiruvananthapuram-695573, Ph. 9447028820
Convener: Manuel Nesan (9387455285)
Joint Convener: R Ramesh Kumar
Members: DS Parameswaran (9447054905), G Krishnankutty (9447657484), Aji J (8086242430), Anil Kumar MP, C Subrahmanian (9495513530)

Kollam District Committee
Email: fpesp.klm@gmail.com
Joint Secretary: Chandrababu B, Thevalasseril-3, Adinad North-PO, Karunagappalli-690542, Ph. 7034404534
Convener: Radhakrishna pillai, Radhakrisknavilasom, Kovoor, Arinallur-PO, Kollam-690538, Ph. 9496105705
Joint Convener: Pradeepkumar, Chandravihar, Kovoor, Arinallur-PO, Kollam-690538, Ph. 9446116507
Members: Radhakrishna pillai B, Jyothikumar P, Manikkuttan B, Unnikrishnan, Surendran pillai, Rajesh Tennison, Sreeraj  ::  All Rights Reserved  ::  Design: Subhash